http://www.attarishafa.com


 
 
صفحه اصلی كاتالوگ حساب کاربری شما سبدخرید

هلیله


مشاهده تصوير(هاي) بزرگ

[براي اطلاع از قيمت تماس بگيريد]
1 عدد
 
توضيحات
معرفی به دوست
نظرات

 

هليله

به فارسي هَليلَه» و در كتب طب سنتي با نامهاي «اِهليج» و «هلج» آمده است به فرانسوي Myrobalan يا Myrobolan و به انگليسي نيز Myrobalan گفته مي شود . ميوة خشك شدة درختاني گرمسيري است كه اغلب در مناطق حارّه هند ، برمه و سيلان و دامنه هاي هيماليا    مي رويد. درخت آن را به فرانسوي Terminalier نامند گياهي است از خانوادة Combertaceae جنس Terminalia داراي گونه هاي مختلفي است كه معروفترين آنها عبارتند از :

1- «هليلة كابلي» به نام علمي Terminalia  chebula  Retz و مترادف آن Myriobalanops  chbula  Gaertn. و Terminalaia   gangelica  Roxb مي باشد به فرانسوي Myrobalam  chebula و به انگليسي Chebulic  Myrobaan خوانده مي شود.

 

مشخصات

درخت ترميناليه كه ميوة آن را هليله كابلي گويند درختي است  بزرگ به ارتفاع حدود 25-20 متر برگها متناوب ، بيضي كشيده يا بعضي از آنها دايره اي با قاعدة قلبي به ابعاد 7 ×5 سانتي متر . گلهاي آن نر و ماده به رنگ زرد يا سفيد كثيف با بوي نامطبوع است ميوة آن تخم مرغي شكل به رنگ زرد مايل به خاكستي يا زرد مايل به سرخي و اين ميوه است كه هليله كابلي نام دارد و در طب سنتي به مصرف مي رسد .

اين درخت بومي هند است و در مناطق ديگر از جمله درهند و چين و برمه و تايلند كاشته مي شود و ميوة آن به ساير مناطق عالم صادر مي شود علت اينكه اين ميوه را هليله كابلي گويند آن است كه اين هليله از طريق افغانستان و خراسان به ايران وارد مي شود و لذا مردم تصور مي كنند كه اين درخت در افغانستان مي رويد .

 

تركيبات شيميايي

در تركيبات شيميايي هليله كابلي تانن يافت مي شود در بررسي ديگري نشان داده مي شود كه درهليله كابلي در حدود 30 درصد مادة قابضي وجود دارد و قابض بودن اين ماده مربوط به وجود مادة عاملي به نام كبولينيك اسيد مي باشد بعلاوه هليله كابلي داراي 40-20 درصد تانيك اسيد ، گاليك اسيد ، رزين و ...  است وعلاوه بر موارد فوق در هليله كابلي چند مادة عامل مسهلي با طبيعت مشابه آنتراكينون مي باشد گزارش ديگري نشان مي دهد كه در هليلة كابلي چربي ، كبوليك اسيد ، تانن و الاجيك اسيد وجود دارد [ روا].

در هند هليله كابلي به عنوان قابض ، مليّن مورد توجه است و در استعمال خارجي و كاربرد موضعي روي زخمها و جراحتهاي كهنه و مزمن و به شكل غرغره در التهابهاي عمومي مخاط دهان ، مصرف مي شود . گرد آن براي تقويت لثه ها مفيد است و در موارد كرم خوردگي دندان و براي جلوگيري ازخونريزي لثه ها به كار مي رود [G.I.M.P]. در برمه از هليلة كابلي كه ميوة درخت است به عنوان مليّن [ماسون] و تونيك [راجر] استفاده مي شود. در چين از آن به عنوان داروي مفتح و بازكنندة انسداد عروق ، بادشكن [استوارت]، قابض[روا]، نرم كنندة سينه و براي افزايش ترشح بزاق [ ابرت]. استفاده مي شود. از هند و چين هليلة كابلي به عنوان مسهل استفاده مي شود .

از هند و چين هليلة كابلي به عنوان مسهل استفاده مي شود [كروست و پتلو]. در شبه جزيرة مالايا كه هليله كابلي را از هند وارد مي كنند، علاوه بر موارد فوق از هليله كابلي براي قطع اسهال و بند آوردن خونريزي [واتانابه]. و به عنوان ضد صفراوي [ بركيل]. و ضد اسهال خوني [هوپر] استفاده مي شود در اندونزي هليله كابي نارس و نيم رس و همچنين گالهايي از درخت هليله كابلي را وارد مي كنند و به عنوان قابض مصرف مي نمايند.

2- هليله زرد .Terminalia  citrine Roxb خواص آن كم و بيش مشابه خواص هليله كابلي است اين درخت نيز در هند در مدرس روي تپه هاي خشك داخل جنگلهاي پهن برگ تا ارتفاع 1500 متر از سطح دريا مي رويد.

3- Terminalia  arjuna  W.&A اين گياه هندي است و به ايران نيز وارد شده و در منطقة اهواز و آبادان كاشته شده است به انگليسي Arjun  tree و به هندي نيز آرجون گفته مي شود.

 

مشخصات

درختي است نسبتاً بزرگ و سريع الرشد به طوري كه 40-35 سالة آن در حدود 80 سانتي متر قطر دارد ميوة آن كه نوعي هليله است قهوه اي درشت بالدار و حاشية بالهاي آن دندانه دار است .

 

تركيبات شيميايي

در پوست درخت مادة متبلوري به نام آرجونين ، يك لاكتون ، آرحونتين، اسانس، مقدار زيادي تانن ، كمي قند احيا كننده و مادة رنگي مي باشد [G.I.M.P]. در گزارش ديگري آمده است كه از پوست درخت مواد آرجوناليك اسيد ، ساپونين و لوكودلفينيدين جدا شده است[S.G.I.M.P].

 

خواص كاربرد

پوست اين درخت قابض ، تب بر، تونيك است به عنوان تونيك قلبي در موارد بيماريهاي قلبي تجويز مي شود و به علاوه براي رفع ناراحتي هاي صفراوي مصرف مي شود و به عنوان ترياق و ضد سم نيز كاربرد دارد ميوة آن تونيك و بازكنندة انسداد است از عصارة برگهاي تازة آن براي رفع گوش درد استفاده مي شود از خاكستر پوست درخت براي عقرب زدگي تجويز مي شود [ G.I.M.P].گرد پوست درخت فشار خون را كاهش مي دهد و مدّر است و در موارد تشمع كبد اثر مدّر و تقويت دارد.

از نظر حكماي طب سنتي هليله ها عموماً سرد و خشك هستند و در موارد خواص و مشخصات انواع آن در كتب طب سنتي چنين امده است : در بازار به طور كلي چند نوع هليله با نامهاي زير عرضه مي شود : هليلة كابلي ، هليله سبز ، هليله زرد ، هليله سياه كه به انگليسي با نامهاي Black  myrobalan, Cherobalan و Yellow  myrobalan ناميده مي شوند.

طبق توضيحاتي كه دركتب طب سنتي ايراني آمده است انواع هليله را مراحل مختلف رسيدن ميوة هليله مي دانند و معتقدند كه اگر ميوه هيا بسيار كوچك درخت چيده و خشك شود به شكل زيره در مي آيد. اين نوع ميوه در بازار بانام«هليله زيره اي » عرضه مي شود وقتي كه ميوه بزرگتر در ابعاد يك جو مي شود اين نوع را پس از خشك شدن با نام «هليله جوي» در بازار عرضه مي كنند. در مرحلة بعدي كه كمي ميوه بزرگتر و در ابعاد يك مويز و به رنگ سياه در مي آيد آنرا هليله سياه يا هليله هندي نامند تا اينجا هيچ يك از انواع فوق هنوز دانه نبسته اند و ميوة كامل نشده اند . در مرحلة بعد كه ميوه نيم رس است ، خشك شدة آن به رنگ سبز مايله به زرد در مي آيد و آن را «هليله چيني » گويند . از آن به كلي زرد است آن را «هليله اصفر» نامند و ميوة كاملاً رسيده آن را كه به رنگ زردمايل به سرخ است هليلة كابلي گويند كه دانة كوچكي در داخل آن قرار دارد .

از نظر خواص معتقدند كه هليله كابلي مسهل صفرا و بلغم رقيق است مقوي معده و دماغ  و حافظه و حواس است و باز كنندة انسداد مي باشد در تمام اين خواص دم كرده و خيسانده هليله موثرتر از جرم خشك هليله است درموقع دم كردن نبايد زياد جوش بخورد زيرا در اين صورت قدرت دارويي آن كاهش مي يابد چون هليله ها مسهل اخلاط رقيق است و اخلاط غليظ دفع نمي شود لذا لازم است كه براي لينت بيشتر وكاملتر آن را با گياهان مسهل اخلاط غليظ دفع نمي شود لذا لازم است كه براي لينت بيشتر و كاملتر آن را با گياهان مسهل اخلاط غليظ مانند بنفشه و فلوس خيار شنبر تركيب كنند. معمولاً نبايد هليله ها را كاملاً نرم و ساييده كرد و بهتر است كه نيم كوفته مصرف شود زيرا خاصيت آن به شكل نيم كوفته بيشتر حفظ مي شود

از دارچين ، زنجبيل ، هل ، جوزبّوا از هر يك 15 گرم و  5/0 گرم مشك كوبيده و اضافه نمايند . مربّا آماده است و بايد به تدريج مصرف ش

  
*
  
  
*

لطفا صبر كنيد...